Voorwaarden - BEMOSS

Voorwaarden

Een modern interieur met een groot raam versierd met lichtslingers en stervormige decoraties. De muren zijn versierd met weelderig verticaal groen, waaronder een prachtige BEMOSS-mosschilderij. Hangende hanglampen creëren een warme sfeer. Buiten is een nachtscène met wazige stadslichten zichtbaar.

Algemene voorwaarden en voorwaarden van klachtenprocedure van de Webshop www.bemossnl.nl

De exploitant van de Webshop onder het domein www.bemossnl.nl is:
BEMOSS SK1 s.r.o., Podhorany Mechenice 103, 951 46
Bedrijfsnummer: 51985047
BTW-nummer: SK2120855352

IBAN: SK4909000000005154286569
SWIFT: GIBASKBX
Ingeschreven in het Handelsregister van de Districtsrechtbank Nitra, Sectie: Sro, dossier nr. 46664/N
E-mail: bemoss@bemoss.eu
Telefoonnummer: +421908489749
Fax (indien beschikbaar):
Toezichthoudende autoriteit:
Slovak Commercial Inspection
Prievozská 32
820 07 Bratislava4)

Artikel I – Begripsbepalingen
VerkoperDe vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEMOSS s.r.o., die bij het sluiten en uitvoeren van de Koopovereenkomst optreedt in het kader van haar bedrijfsactiviteit in eigen naam, voor eigen rekening en die de Goederen verkoopt via de Webshop.
Consumenteen natuurlijke persoon die Goederen koopt via de internetwinkel op het domein www.bemoss.eu en wiens Goederen niet dienen voor de uitvoering van zijn/haar werk, beroep of bedrijf
Webshopde online winkel van de Verkopede internetwinkel van de Verkoper bevindt zich op het domein www.bemossnl.nl
GoederenDe Goederen die via de Webshop worden aangeboden
Bestellingeen handeling van de Consument in verband met de Webshop waaruit de intentie van de Consument blijkt om de Goederen in de Webshop te kopen
Prijsde totale prijs vermeld in de Bestelling, in het bijzonder de prijs voor alle Goederen besteld door de Consument en vermeld in de Bestelling, evenals BTW of andere belastingen, kosten, inclusief de prijs van Verzending
Verzendkostende prijs voor de verzending van de Goederen naar de Consument en, indien van toepassing, de behandeling van de Goederen (bijv. verwijdering van de Goederen, enz.)
AVdeze algemene voorwaarden
Artikel II – Algemene bepalingen

1. Deze AV zijn van toepassing op: het proces van aankoop van Goederen door de Consument via de Webshop; de algemene verkoop- en aankoopvoorwaarden van de Goederen via de Webshop van de Verkoper; de rechten en verplichtingen van de partijen, d.w.z. de Verkoper en de Consument die voortvloeien uit de koopovereenkomst die tussen deze partijen is aangegaan, met als onderwerp de koop en verkoop van de Goederen via de Webshop van de Verkoper. De inhoud van de website wordt beschermd door de Wet nummer 618/2003 van het Slowaakse Staatsblad. Elk gebruik van delen of de gehele schriftelijke of grafische inhoud van de website zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website is verboden. Alle foto’s en andere grafische onderdelen van de website zijn het exclusieve intellectuele eigendom van BEMOSS. Voor commercieel en niet-commercieel gebruik van foto’s en grafische onderdelen van de website is de toestemming van BEMOSS en de betaling van een licentierecht van € 5000 exclusief BTW voor elke afzonderlijke foto vereist. Het is verboden om foto’s en andere grafische onderdelen zonder toestemming te gebruiken. Alle rechten voorbehouden © 2019 BEMOSS

Artikel III – Bestelling en sluiten van overeenkomst

1. De Consument bestelt de Goederen bij de Verkoper via de Webshop onder het domein www.bemossnl.nl.

2. De beschrijving van de desbetreffende Goederen, hun kenmerken en prijs staan vermeld in de Webshop naast de desbetreffende Goederen.

3. Aankoop van Goederen in de Webshop is niet onderworpen aan registratie in de Webshop.

4. -.

5. De Consument bestelt de Goederen bij de Verkoper via de Webshop, volgens de instructies in deze Webshop.

6. Na het indrukken van de knop “IN WINKELWAGEN” voor de Goederen, zullen de bestelde Goederen automatisch toegevoegd worden aan de winkelwagen van de Consument. De winkelwagen van een bepaalde Consument kan op elk ogenblik tijdens het aanmaken van een Bestelling door die Consument worden ingezien.

7. In de preview van de winkelwagen kiest de Consument ook de wijze van verzending van de Goederen volgens de opties die door de Verkoper worden aangeboden.

8. Aan de prijzen voor individuele Goederen, BTW, enz. zal ook de prijs voor Verzending overeenkomstig de gekozen verzendwijze worden toegevoegd, indien de Verkoper toestaat dat de Goederen op verschillende manieren worden verzonden.

9. De Consument rondt de bestelling af door op de knop “Bestellen met betalingsverplichting” te drukken. De Consument is verplicht om eerst kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden en deze kennis te bevestigen door op de knop “Ik bevestig dat ik de Algemene Voorwaarden van de Webshop www.bemoss.eu heb gelezen” te klikken. 6) vereist dat de consument verklaart dat hij: – naar behoren in kennis gesteld is van het vervallen van het opzegrecht na de levering van de dienst; – naar behoren in kennis gesteld is van het vervallen opzegrecht na de aanvang van de verlening van de elektronische inhoud. In de bovengenoemde gevallen moet de Consument ook op de tekstknoppen drukken voordat hij de bestelling afrondt: “Ik geef de Verkoper mijn uitdrukkelijke toestemming om met de levering van de dienst/elektronische inhoud te beginnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en verklaar dat ik door de Verkoper naar behoren ben geïnformeerd over het vervallen van het opzegrecht zodra de levering van de dienst/elektronische inhoud is begonnen vóór het verstrijken van de opzegtermijn.”

10. Door het plaatsen van de Bestelling, d.w.z. door op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” te drukken, bevestigt de Consument verder dat hij/zij door de Verkoper is geïnformeerd over: de kenmerken van de Goederen; de totale Prijs die de Consument verplicht is aan de Verkoper te betalen.

11. Zodra de Bestelling is aangemaakt, wordt deze geregistreerd in het Webshop systeem, dat automatisch naar het e-mailadres van de Consument wordt gestuurd, dat vermeld wordt bij de registratie, het volgende: bevestiging van de Bestelling met de informatie over de Bestelling7); meer informatie over het bestellen en factureren.

12. Na levering van de automatische ontvangstbevestiging van de Bestelling krachtens punt 11 van dit artikel van de AV, wordt het contract voor de aankoop van de Goederen niet geacht afgesloten te zijn.

13. Na de levering aan de Consument van de voorfactuur die is opgesteld voor de Bestellingen krachtens punt 11 van dit artikel van de AV, samen met de andere documenten, wordt de overeenkomst voor de aankoop van de Goederen geacht gesloten te zijn, met als voorwerp de levering van de Goederen die gespecificeerd zijn in de Bestelling tegen de prijs die daarin gespecificeerd is, en wel onder de voorwaarden die vermeld zijn in de documenten krachtens punt 11 van dit artikel van de AV.

Artikel IV – Betalings- en leveringsvoorwaarden

1.Alle prijzen kunnen typografische fouten bevatten.

2.In het geval van een duidelijke technische fout aan de zijde van de Verkoper in de aanduiding van de Prijs van de Goederen in de Webshop of tijdens het bestelproces, is de Verkoper niet verplicht om de Goederen aan de Koper te leveren voor deze duidelijk foutieve Prijs, zelfs als de Koper een automatische ontvangstbevestiging van de bestelling onder deze Algemene Voorwaarden heeft ontvangen. De Verkoper zal de Koper onverwijld op de hoogte stellen van de fout en zal de Koper een gewijzigde offerte sturen naar het e-mailadres van de Koper. De gewijzigde offerte wordt beschouwd als een nieuw voorstel van de koopovereenkomst en de koopovereenkomst wordt in dat geval aangegaan door bevestiging van ontvangst door de koper op het e-mailadres van de verkoper.

3.Alle prijzen van de Goederen in de Bestelling en in de Webshop zijn inclusief BTW. De prijs uit hoofde van de Bestelling kan worden betaald door de Consument:

4. De Verkoper zal geen kosten in rekening brengen voor de betaling van de Prijs. De Verkoper heeft de Consument er echter op gewezen dat de entiteit bij wie de betaling van de Prijs wordt gedaan, kosten in rekening kan brengen voor de betaling (bijv. de bank in kwestie bij het storten op een rekening).

5. De Consument verbindt zich ertoe de Prijs te betalen binnen de in de Bestelling vermelde termijn.

6. Onder de betaling wordt verstaan het ogenblik van de bijschrijving van de Prijs op de rekening van de Verkoper.

7. De Verkoper verbindt zich ertoe de bestelde Goederen aan de Consument te leveren binnen 28 werkdagen vanaf de betaling van het bedrag voor de Bestelling of binnen 28 werkdagen vanaf het sluiten van de overeenkomst volgens artikel III punt 12 van deze AV, indien gekozen wordt voor de betaling van de Prijs onder rembours.

8.De Verkoper zal de bestelde Goederen aan de Consument leveren op het adres dat door de Consument als leveringsadres in de Bestelling is opgegeven.

9. De geleverde goederen blijven eigendom van BEMOSS s.r.o. tot de volledige betaling van alle overeengekomen gerelateerde kosten in verband met levering en installatie. Voor elke dag dat de schuldenaar te laat betaalt, is hij verplicht een rente te betalen van 5 % van het verschuldigde bedrag, inclusief BTW.

Artikel V – Kennisgeving van het opzegrecht van de Consument

1. De Consument heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de Goederen, waarbij deze termijn geacht wordt te zijn behouden indien de kennisgeving van de herroeping van de overeenkomst uiterlijk op de laatste dag van de termijn naar de Verkoper is verzonden. Er moet rekening mee worden gehouden dat elk product waarbij er een keuze is voor een specifiek ontwerp, zoals de grootte van een foto, het type lijst, de kleur van het mos of het type mos, wordt beschouwd als: de verkoop van goederen die zijn gemaakt volgens de specifieke eisen van de klant, op maat gemaakte goederen of goederen die speciaal voor één klant zijn ontworpen. Het is alleen mogelijk om de overeenkomst binnen 14 dagen op te zeggen voor producten waarbij er geen speciale optie van uitvoering is. De Goederen worden geacht door de Consument te zijn aanvaard wanneer de Consument of een door de consument aangewezen derde, met uitzondering van de vervoerder, alle onderdelen van de bestelde Goederen aanvaardt of wanneer:a) meerdere Goederen die door de Consument in één bestelling zijn besteld, afzonderlijk worden geleverd, op het ogenblik van aanvaarding van de Goederen die het laatst zijn geleverd;b) de Goederen zijn geleverd die uit meerdere delen of stukken bestaan, op het ogenblik van aanvaarding van het laatste deel of stuk;c) de Goederen herhaaldelijk worden geleverd gedurende een bepaalde periode, op het ogenblik van aanvaarding van de eerste geleverde Goederen.

2. De Consument maakt gebruik van zijn recht om de overeenkomst op te zeggen volgens punt 1 van dit artikel van de AV op de volgende manier:a) schriftelijk aan het hierboven vermelde adres van de maatschappelijke zetel van de Verkoper; ofb) via e-mailadres: eshop@bemoss.eu)

3. De Consument heeft het recht om ten behoeve van het opzeggen van de overeenkomst volgens punt 1 van dit artikel van de AV het formulier te gebruiken dat als Bijlage nr. 1 bij deze AV is gevoegd. In het geval dat de Consument gebruik maakt van zijn recht om de Overeenkomst op te zeggen volgens lid 1 van dit artikel van de AV, dient hij de Goederen terug te zenden aan de Verkoper door ze te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van de Verkoper dat in deze AV is vermeld, en dit uiterlijk 14 dagen na de datum waarop hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht om de Overeenkomst op te zeggen.

4. In geval van opzegging van de Overeenkomst op grond van lid 1 van dit artikel van de AV, draagt de Consument de kosten van de terugzending van de Goederen, met inbegrip van de kosten van terugzending van de Goederen die door hun aard niet per post kunnen worden teruggezonden. 9)

5. Geretourneerde goederen mogen niet beschadigd zijn en moeten naar de Verkoper worden gestuurd met aankoopbewijs, volledige accessoires, documentatie, verpakking, enz. De Consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de Goederen die niet veroorzaakt is door gewone slijtage tijdens het gebruik binnen de opzegtermijn volgens lid 1 van dit artikel van de AV.

6. De Consument heeft het recht om de Goederen na de ontvangst van de Goederen binnen de opzegtermijn op aandachtig uit te pakken en te testen om de kenmerken en functionaliteit van de Goederen vast te stellen.

7. De Verkoper zal, binnen 14 dagen na de datum van de ontvangst van de opzegging ingediend door de Consument volgens punt 1 van dit artikel van de AV, aan de Consument de betalingen terugstorten die betrekking hebben op de opzegging en die van hem/haar zijn ontvangen op grond van of in verband met de Overeenkomst, inclusief de verzendkosten, levering en porto- en andere kosten en vergoedingen. De Verkoper zal de betaling uit hoofde van de vorige zin aan de Consument terugbetalen op dezelfde wijze als waarop de Consument de Goederen heeft betaald, tenzij de Consument en de Verkoper anders overeenkomen. De Verkoper vergoedt de klant alleen de verzend-, leverings- en portokosten tot het bedrag van de door de Verkoper aangeboden goedkoopste gangbare verzendwijze, ongeacht de door de Consument gekozen verzendwijze. De Verkoper is niet verplicht om het geld betaald door de Consument terug te storten voordat de Goederen aan de Verkoper zijn geleverd of de Consument aantoont dat de Verkoper de Goederen aan de Verkoper heeft teruggezonden.

8. De Consument kan de overeenkomst niet opzeggen indien het onderwerp ervan betreft:
a) de dienstverlening, wanneer met de verlening van de dienst is begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij naar behoren is geïnformeerd dat de uitdrukking van deze instemming zijn recht om de overeenkomst op te zeggen doet vervallen zodra de dienst volledig is verleend en indien de dienst volledig is verleend;

b) de verkoop van goederen die volgens de specifieke eisen van de klant zijn gemaakt, op maat gemaakte goederen of goederen die speciaal voor één klant zijn ontworpen;

d) de verkoop van geluidsopnamen, beeldopnamen, geluids-beeldopnamen, boeken of computersoftware die in een beschermende verpakking worden verkocht, indien de klant de verpakking heeft uitgepakt;

c) de verkoop van goederen die snel bederven of bederfelijk zijn;

e) de verkoop van goederen in beschermende verpakking die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de beschermende verpakking na levering beschadigd is;

f) de verkoop van goederen of de verlening van diensten waarvan de prijs afhankelijk is van prijsschommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich tijdens de opzegtermijn kunnen voordoen;

g) de verkoop van goederen die door hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen vermengd kunnen zijn;h) de verkoop van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst, waarvan de levering ten vroegste na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de prijs afhangt van marktprijsschommelingen waarop de verkoper geen invloed heeft;

i) verkoop van periodieke publicaties, met uitzondering van verkoop op grond van abonnementsovereenkomsten en verkoop van boeken die niet in een beschermende verpakking worden geleverd;

j) de levering van elektronische inhoud anders dan op een materiële gegevensdrager, indien de levering van dergelijke inhoud is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij naar behoren is geïnformeerd dat hij het recht verliest om de overeenkomst op te zeggen door deze toestemming kenbaar te maken.

9) De verzendkosten in verband met de terugzending van de goederen worden gedragen door de klant overeenkomstig de bepalingen van § 1820, lid 1, sub g) van het Slowaakse Burgerlijk Wetboek.

Bijlage nr. 1 

FORMULIER VOOR DE TERUGZENDING VAN GOEDEREN

Onderhoud van BEMOSS® moswanden

BEMOSS® moswanden of -schilderijen zijn alleen bedoeld voor plaatsing binnenshuis, ze mogen niet worden blootgesteld aan directe weersinvloeden zoals regen of wind. 

Zowel mos als gestabiliseerde planten zijn een echt natuurproduct, met de hand geplukt in de natuur en vervolgens gestabiliseerd. Zoals het woord zelf al aangeeft, is het mos gestabiliseerd in zijn natuurlijke vorm, dat wil zeggen dat het zijn uiterlijk, textuur, zachtheid, kleur en geur heeft behouden. De ideale plaats is een interieur met een relatieve vochtigheid tussen 40 – 65 %. 

Daling van de relatieve vochtigheid onder 40 % veroorzaakt:  ·  dat het mos voelt harder aan, dan is het vatbaar voor blijvende schade;
·  het verharden van het mos heeft geen enkele invloed op de kwaliteit, het is een natuurlijke reactie op de vochtigheid van de omgeving;
·  zodra de juiste vochtigheid is hersteld, zullen de elasticiteit en duurzaamheid vanzelf terugkeren;
·  het mos leeft niet meer, het is gestabiliseerd middels een speciale oplossing, dus het mag in geen geval water gegeven worden, besprenkeld met water, bevochtigd of besproeid worden. 

Een relatieve vochtigheid van meer dan 65 % kan schimmelvorming veroorzaken en zo de moswand of het mosschilderij beschadigen.

Als u wilt dat uw schilderijen of wanden zo lang mogelijk duren, is het ideaal om een locatie te kiezen waar geen direct zonlicht is, want dat kan sneller pigmentverlies veroorzaken en dus de levensduur verkorten. Omdat moswanden geen daglicht nodig hebben, kunnen ze op plaatsen worden geplaatst waar andere levende wanden of planten niet zouden overleven.

Al onze producten worden gestabiliseerd met behulp van een bijzonder stabilisatieproces dat uniek is voor elke mossoort. De stabilisatie en de ingrediënten ervan bevatten geen stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Wij zijn de enige fabrikant die UV-bestendige verven gebruikt die ontworpen zijn voor de behoeften van mos, waardoor onze wanden aanzienlijk langer duren. 

Moswanden vereisen geen speciale voorbereiding van de ondergrond waarop de BEMOSS® wand geplaatst wordt. In tegenstelling tot levende muren is het niet nodig om water, isolatie, elektriciteit of speciale verlichting voor te bereiden. Uw muur kan een klassieke bakstenen, gepleisterde of gipsplaatwand zijn. Het gewicht van onze wanden is niet groot en daarom zijn er geen speciale muurverstevigingen nodig. Het indicatieve gewicht van een moswand is ongeveer 10 – 15 kg/m2. 

De levensduur van moswanden varieert afhankelijk van het gekozen type mos.

KORSTMOS-wanden worden gekenmerkt door de langste levensduur van 8 – 10 jaar.

BOLMOSS, SIBERISCH MOS en FLATMOSS hebben een levensduur van ongeveer 5 – 7 jaar. Gestabiliseerde planten ongeveer 3 – 4 jaar. De factoren die de grootste invloed hebben op de duurzaamheid zijn de eerdergenoemde vochtigheid binnenshuis en blootstelling aan direct zonlicht.

Moswanden worden op maat gemaakt volgens de wensen van de klant, het is mogelijk om elk formaat van de wand of mosschilderij te kiezen. De meest gebruikelijke ondergrond voor moswanden is gehard hout, in speciale toepassingen, als het project dit vereist, wordt een aluminium paneel als ondergrond gebruikt. Als u voor een wand met grotere afmetingen hebt gekozen, zal uw wand uit meerdere panelen bestaan die tijdens de uitvoering samengevoegd worden tot één grote wand. Voor kleinere projecten duurt de installatie zelf meestal een paar uur, voor middelgrote muren kan het een hele dag duren. Projecten met een muuroppervlak van meer dan 40 – 50 m2 worden al als groter geclassificeerd en de installatie zelf kan meerdere dagen in beslag nemen.

Moswanden worden idealiter als laatste element in het interieur geïnstalleerd; het is erg belangrijk dat alle beroepen die stof of ander vuil kunnen produceren de plaats van uitvoering voor ons komst verlaten, omdat bouwstof erg moeilijk van moswanden of schilderijen te verwijderen is.